Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Základné ustanovenia
 2. 1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je NORMSERVIS s.r.o. IČ 26249324 so sídlom v Hamrech nad Sázavou 460, 591 01 Žďár nad Sázavou (ďalej len: "správca").

  1.2 Kontaktné údaje správcu sú
  adresa: Hamry nad Sázavou 460, 591 01 Žďár nad Sázavou
  email: info@normservis.cz
  telefón: +420 777 173 315

  1.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

  1.4 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 3. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
 4. 2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

  2.2 Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 5. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 6. 3.1 Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

  3.2 Účelom spracovania osobných údajov je

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
  • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

  3.3 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 7. Doba uchovávania údajov
 8. 4.1 Správca uchováva osobné údaje

  • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

  4.2 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 9. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
 10. 5.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby, ktoré majú

  • podieľajúce sa na dodanie tovaru, služieb, realizáciu platieb na základe zmluvy,
  • účtovná firma na základe zmluvy
  • zasielatelia tovaru na základe zmluvy,
  • zaisťujúce marketingové služby.

  5.2 Správca má v úmysle u noriem IEEE a SAE odovzdať osobné údaje (adresa, e-mail a telefón) do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Jedná sa o odovzdanie údajov iba vydavateľom týchto noriem. U ostatných produktov nie sú osobné údaje odovzdané do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).

 11. Vaše práva
 12. 6.1 Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
  • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
  • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

  6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 13. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 14. 7.1 Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

  Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, záznamy o prístupoch, evidencie kľúčov, antivírusový program, šifrovanie, zálohy.

  7.2 Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverene osoby.

 15. Záverečné ustanovenia
 16. 8.1 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

  8.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

  8.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.


  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.Kontakt

Zaujala Vás aplikácia EviNor? Zavolajte nám alebo napíšte a my sa Vám ozveme.

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460
591 01 Žďár nad Sázavou, CZ
Mapa
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Pracujem, čakajte prosím ...

Cookies Cookies

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo OK.

Súhlas môžete odmietnuť tu.

Tu máte možnosť prispôsobiť si nastavenia súborov cookies v súlade s vlastnými preferenciami.

Potrebujeme Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby sa Vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov.